Communicatie

BE REEL! gebruikt allerlei middelen en platforms om haar kennis met de buitenwereld te delen. We brengen minimaal twee keer per jaar een drietalige nieuwsbrief uit en ontwikkelden een leerplatform, waarop regionale en interregionale belanghebbenden cursussen en trainingen rond renovatie kunnen volgen.

Write your awesome label here.

Disseminatiestrategieën

Door een combinatie van meet-ups, masterclasses en evenementen gecoördineerd door het Kenniscentrum Vlaamse Steden, worden lokale besturen geïnformeerd over de uitdaging die hen te wachten staat en krijgen ze de tools en kennis om actie te ondernemen.

Write your awesome label here.

Communicatie op de energiefactuur

Deze actie verkent de mogelijkheden van gedragspsychologie in energiefactuurcommunicatie door bepaalde Mechelse burgers een overzicht te geven van hun energieverbruik in vergelijking met belangrijke anderen zoals buren.

Write your awesome label here.

Leernetwerken

BE REEL! beheert twee leernetwerken: een interregionale tussen de drie Belgische gewesten Wallonië, Vlaanderen en Brussel en een internationale tussen verschillende internationale stakeholders zoals EU-projecten, overheden, enz.

Write your awesome label here.

Regionale marketing & communicatie

De twee Belgische Gewesten Vlaanderen & Wallonië hebben hun eigen communicatiestrategie ontwikkeld om de gezinnen te mobiliseren om de doelstellingen geformuleerd in de langetermijnrenovatiestrategie van het betrokken Gewest te bereiken.

Write your awesome label here.

Technische publicaties

Deze technische publicaties hebben tot doel een breed bewustzijn en kennis te creëren bij lokale bouwprofessionals en overheden op lokaal, regionaal en Europees niveau. Het is een belangrijk element bij het opbouwen van de capaciteit die nodig is om regionale renovatiestrategieën in België en andere EU-lidstaten uit te voeren. Uiteindelijk zullen er zo'n 20-30 internationale en 40-60 Belgische publicaties gecreëerd en gepubliceerd worden.

Write your awesome label here.

Opschalen van projectresultaten

De verschillende bevindingen in BE REEL! worden op een uniforme manier gecentraliseerd en gedocumenteerd zodat ze kunnen worden geanalyseerd. De meest veelbelovende best practices zullen worden geïdentificeerd en geoormerkt voor replicatie op grotere schaal. Het doel van deze actie is het verspreiden en opschalen van deze praktijken en het ondersteunen van lokale overheden bij het opzetten van projecten.

Complementaire projecten

Er zijn ook verschillende projecten en initiatieven die niet onder BE REEL! vallen maar wel een aanvulling vormen op deze communicatieacties.

Marketing voor energie-efficiëntie in Vlaanderen

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap organiseert periodieke communicatiecampagnes over uiteenlopende energiegerelateerde onderwerpen om de hele regio te begeleiden naar een koolstofarme levensstijl. Dit versterkt de BE REEL!-doelstellingen en draagt ​​bij tot een versnelling van de renovatiegraad in Vlaanderen. De verschillende Vlaamse BE REEL! partners gebruiken het communicatiemateriaal van Vlaanderen.


Vastleggen van gedetailleerde roadmap 2050 voor Vlaanderen

Het Vlaams Gewest bekrachtigde de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen in 2020. Deze strategie is de roadmap om ervoor te zorgen dat Vlaanderen zijn emissiedoelstellingen voor residentiële (75% CO2-reductie) en niet-residentiële gebouwen (volledig CO2-neutraal) haalt tegen 2050. De strategie kreeg de op één na beste evaluatie van alle lidstaten in de EU. De doelstellingen van BE REEL! passen in de Vlaamse renovatiestrategie, maar BE REEL! werkt wel meer op lokaal niveau.