Innovatieve business modellen

Write your awesome label here.

BE REEL! voert een aantal pilots uit om beste praktijken te verzamelen in verschillende marktsegmenten (appartementen, privéhuurmarkt, sleutel-op-de-deurprojecten, one-stop-shops). De resultaten van deze pilots zullen worden gebruikt om innovatieve businessmodellen te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de renovatiegolf in België en de EU.


Welke marktsegmenten?

Onestopshops

Onestopshops in België en andere landen zullen worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de meest innovatieve benaderingen worden geselecteerd voor replicatie. Specifiek in Vlaanderen zal de focus liggen op het advies van de provinciale adviescentra, verschillende sociale verhuurkantoren, BE REEL! partnersteden en lokale adviesdiensten die in Vlaanderen energiehuizen worden genoemd. In Wallonië ligt de focus op de 16 Guichets Energie. In Brussel ligt de focus op Homegrade en Reseau Habitat.

Appartmenten

Appartementen zijn een belangrijk marktsegment in België, vooral in steden als Brussel, Antwerpen en Gent. De best practices in dit segment zullen essentieel zijn om het Belgische gebouwenbestand goed te renoveren.

Sleutel-op-de-deurprojecten

De focus van deze actie zal liggen op het verzamelen en testen van best practices in specifieke bouwprojecten die uitgesproken innovatief en duurzaam zijn.

Privéhuurmarkt

De privéhuurmarkt in België is een stelselmatig onderbediend segment. Best practices hier moeten gericht zijn op de meest kwetsbare gezinnen en individuen.

Hoe?

De best practices zullen ontwikkeld worden in drie stappen:

#1 Verzamelen van veelbelovende praktijken

Tijdens deze actie zullen veelbelovende praktijken worden geïdentificeerd. Deze praktijken worden geanalyseerd en er wordt een selectie gemaakt.

#2 Testen van veelbelovende praktijken op het veld

De effectiviteit van de geïdentificeerde veelbelovende praktijken zal worden getest en gevalideerd aan de hand van verschillende methoden, zoals enquêtes, interviews, enz. De hieruit verzamelde gegevens zullen dienen om een ​​veelbelovende praktijk te valideren of af te wijzen. Na deze taak zullen we weten welke praktijken effectief zijn en indien mogelijk moeten worden herhaald.

#3 Disseminatie van best practices

De geselecteerde en effectieve best practices worden vervolgens verzameld in een rapport en gecommuniceerd naar de relevante actoren voor mogelijke replicatie. Deze resultaten zullen ook worden verspreid onder het brede publiek via webinars, workshops, publicaties, enz.

For more information

Complementaire projecten

Er zijn ook verschillende projecten en initiatieven die niet onder BE REEL! vallen, maar wel complementair zijn aan deze innovatieve businessmodellen.

Hervorming van de subsidies voor energiebesparende investeringen in Wallonië

Deze actie heeft tot doel de bestaande financieringsmaatregelen in Wallonië te verbeteren en nieuwe te creëren om een ​​groeiend renovatietempo te ondersteunen. Deze maatregelen zijn een essentieel onderdeel van de Waalse langetermijnrenovatiestrategie en zijn rechtstreeks verbonden met het BE REEL!-projectdoel om de renovatiegraad in België te verhogen.

Groei van energie-efficiëntiepremies uitgegeven door de Vlaamse netbeheerder

Het doel van deze actie is het verhogen van het gebruik van premies voor energiebesparende maatregelen. Deze premies worden uitgegeven door Fluvius, de Vlaamse netbeheerder. Ze worden in de tweede helft van 2022 geïntegreerd in de Mijn Renovatiepremie. Dit is een centraal premiesysteem dat het voor de burger aanzienlijk makkelijker zal maken om premies aan te vragen.

Demonstratieprojecten van voorbeeldenergiewijken onder coördinatie van de “Vlaamse Bouwmeester” 2018 – 2023

Demonstratieprojecten van voorbeeldenergiewijken onder coördinatie van de “Vlaamse Bouwmeester” 2018 – 2023

De Vlaamse Bouwmeester lanceerde in 2017 een oproep voor reconversieprojecten van stadskernen met bijzondere aandacht voor een collectieve aanpak en rekening houdend met verschillende klimaat- en energietransitieaspecten. Vijf projecten zouden gratis ondersteuning krijgen van een projectadviseur om het wederopbouwproces te begeleiden. Dit project is gestart in 2020. BE REEL! heeft ervaring opgedaan met collectieve renovatieaanpak, was betrokken bij de voorbereiding van de oproep en zal de voortgang opvolgen.

Groei van leningen voor energie-efficiëntie in Vlaanderen

Het doel van deze actie is om de opname van energie-efficiëntieleningen in Vlaanderen te verhogen. De verwachting is dat deze leningen in hoge mate zullen bijdragen aan de groei van de bedrijvigheid in de bouwsector. Er zijn specifieke renteloze leningen voor kwetsbare mensen. In 2021 is dit leenstelsel verbreed. Deze leningen sluiten direct aan bij wat BE REEL! streeft te doen.